Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare

Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare

Kjo rregullore parashikon detyrimet ligjore për transparencë që bankat dhe institucionet financiare jobanka kanë kundrejt klientëve të tyre, gjatë ofrimit të produkteve të ndryshme bankare dhe financiare. Së fundmi, Banka e Shqipërisë ndërmori disa ndryshime të kësaj rregulloreje, të cilat morën shtysë kryesisht nga problematikat e shfaqura në sistemin bankar lidhur me transparencën dhe synojnë rritjen e kërkesave të autoritetit mbikëqyrës ndaj bankave për mbrojtjen e konsumatorit. Këto ndryshime konsiderojnë edhe kërkesat e direktivave evropiane për mbrojtjen e konsumatorëve, si përdorues të produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga bankat dhe subjektet financiare jobanka.