Arritjet dhe sfidat

Arritjet kryesore te vitit 2011
Rritja e prezences se Shoqerise Kursim Kredi Elbasan ne fshatrat ekzistuese e ne qytetin e Elbasanit.Ne fund te vitit 2011 SHKK Elbasan ishte e pranisheme ne 7 komuna e ne qytetin e Elbasanit. Zgjerimi i SHKK eshte shoqeruar me bashkimim e Shoqerive Gracen e Paper dhe trainimin e organeve drejtuese si dhe hapjen e nje  zye te mire ne qender te Elbasanit ne katin e pare lagje Luigj Gurakuqi per nje funksionim sa me te mire te SHKK-se.

Prespektiva e Shoqerise ne kete drejtim gjate viteve 2012-2016.

Per vitin 2012 eshte menduar nga Bordi Drejtues zgjerimi i territorit te Shoqerise ne te gjithe Qarkun e Elbasanit,
Me zgjerimin e territorit per vitin 2012 do te permiresohet ndjeshem dhe gjendja financiare e shoqerise,ku do te shtohet si portofoli i kredise ashtu dhe portofoli i Depozitave.
Gjate vitit 2012 eshte menduar qe te shtrihet aktiviteti i Shoqerise ne te gjithe Qarkun e Elbasanit dhe te krijohen 4 dege rajonale ku keto dege do te sherbejne dhe per krijimin e Shoqerive te reja ne rrethin e Elbasanit

Ne fillim te vitit 2013 mendohet te krijohet nje Union,(me SHKK Perlat)(ose do te krijojme Shoqeri te reja)me territor « Republika e Shqiperise », ne baze te ligjit 8782 dt 03/05/2001  i ndryshuar

Ky Union do te perfaqesoje keto 2 Shoqeri (e shoqerite e tjera qe do te krijohen prej tij) prane Bankes Shqiperise dhe prane Institucioneve financiare Bankare e jobankare,

Gjate vitit 2013 mendohet te hapen rrethet : Tirane me 1 Shoqeri,Berat me 1 Shoqeri, ,Peqin me 1 Shoqeri, ne Elbasan te shtohen 2 Shoqeri te reja, dhe ne Durres 1 shoqeri e re.Ne fund tevitit 2013 mendohet te jene 8 Shoqeri.

Rajoni nr 1 ka si territor Qytetin e Elbasanit, Komunat : Bradashesh, Paper, Gracen Shushice,Labinot-Mal,Labinot-Fushe,Gjinar, Funare dhe Zavaline, me zyre te SHKK Elbasan

Rajoni Nr  2 ka si territor Komunat : Shirgjan, Tregan dhe Gjergjan me zyre ne Kuqan dhe Tregan.

Rajoni Nr 3 ka si territor Komunat : Klos,Mollas,Gostime dhe Bashkine e Cerrikut me zyre ne Komunen Klos ose Qender Gostime.

Rajoni Nr  4 ka si territor Komunat : Kajan,Grekan,Fierze,Rrase e Bashkine Belsh me zyre ne Qender Belsh

Ne fillim te vitit 2013 mendohet te krijohet nje Union,(me SHKK Perlat)(ose do te krijojme Shoqeri te reja)me territor « Republika e Shqiperise », ne baze te ligjit 8782 dt 03/05/2001  i ndryshuar

Ky Union do te perfaqesoje keto 2 Shoqeri (e shoqerite e tjera qe do te krijohen prej tij) prane Bankes Shqiperise dhe prane Institucioneve financiare Bankare e jobankare,

Gjate vitit 2013 mendohet te hapen rrethet : Tirane me 1 Shoqeri,Berat me 1 Shoqeri, ,Peqin me 1 Shoqeri, ne Elbasan te shtohen 2 Shoqeri te reja, dhe ne Durres 1 shoqeri e re.Ne fund tevitit 2013 mendohet te jene 8 Shoqeri.
Gjate vitit 2014 mendohet te konsilidohen keto rrethe pa u zgjeruar ne rrethe te tjera duke krijuar nje shoqeri te re ne Tirane 1 dhe 1 shoqeri ne Durres dhe ne total nr. I Shoqerive te shkoje ne 10 per vitin 2014
Gjate vitit 2015 mendohet te hapen dhe rrethet Pogradec e Korçe me nga 1(nje) Shoqeri ne Elbasan te krihohet dhe nje Shoqeri e re dhe te konsilidohen shoqerite ekzistuese, pra duke vajtur nr total i shoqerive ne fund te vitit 2015 ne 13.
Gjate vitit 2016 mendohet te konsilidohen rrethet e hapura duke zgjeruar aktivitetin e Shoqerive ekzistuese si ne kredi ashtu dhe ne depozita
Pra ne fund te vitit 2016 mendohet qe ne Unionin e shoqerive kursim kreditit te jene 13 Shoqeri.

Pra ky Union deri ne fund te vitit 2016 do ta shtrije aktivitetin e tij ne keto rrethe e qytete: Elbasan me 4 Shoqeri, Peqin 1 Shoqeri, Durres 3 Shoqeri, Tirane 2 Shoqeri, Berat 1 Shoqeri, Pogradec 1 Shoqeri dhe ne Korçe 1 Shoqeri, ne total 13 Shoqeri.

Forcimi i imazhit institucional nepermjet zyrave e investimeve te Unionit dheRrjetit te Shoqerive Kursim Kreditit
Zyra e SHKK Elbasan ka bere nje ndryshim cilesor ne drejtim te permiresimit te gjendjes fizike dhe infrastruktures  se tyre duke u pajisur me pajisje te   nevojshme si kompjuter, makine e numerimit te lekeve, fotokopje etj Gjat vitit 2012kjo zyre do te sherbeje si zyre kryesore e aktivitetit te SHKK Elbasan,me zgjerimin e territorit te Shoqerise do te krijohen dhe deget rajonale te saj ku me vone keto dege do te sherbejne per krijimin e Shoqerive te reja. Me krijimin e Unionit eshte menduar qe selia te jete ne Elbasan me nje bord drejtues prej 3 anetaresh ne fillim te aktivitetit, me vone do te operohet sipas zhvillimit e konsilidimit te rrjetit te Shoqrive e Unionit te tyre.
Kapitalizimi
Ne fund te vitit 2011 fondet vetjake te Shoqerise arriten ne rreth 28 milione leke, kjo tregon per nje pune te mire te Bordit drejtues te shoqerise dhe nje administrim te mire te kapaciteteve ekzistuese. Gjat vitit 2012 mendohet qe te rriten fondet vetjake te shoqrise ku te shkojne ne 34 milione leke Gjate vitit 2013 e ne vazhdim me krijimin e Unionit e hapjen e Shoqeriove neper rrethe te reja do ti kushtohet nje rendesi te veçante kapitalizimit te shoqerive e Unionit, ne menyre qe te rrisim imazhin dhe kapacitetet financiare te Unionit e rrjetit te Shoqerive Nje rendesi e veçante do t’i kushtohet dhe marrjes se donacioneve nga qeveria e donatore te ndryshem per rritjen e kapializimit te rrjetit te Shoqerive e Unionit te tyre
Rritja e volumit te depozitave dhe kredise ne Union dhe ne rrjetin e Shoqerive Kursim Kreditit
Portofoli i kredise dhe depozitave do te rritet me nje ritem te mire si rrjedhoje e punes se mire te Bordit Drejtues te ketij unioni e rrjetit te Shoqerive Kursim kredi, i cili do te ndikoje  ne shtimin e nr te  anetareve, huamarresve dhe depozituesve. Aktualisht, kemi nje Cilesi e sasi te mire te portofolit te kredise ne SHKK Elbasan. Kemi bere nje rritje te kujdesshme te volumit te aktivitetit financiar, eshte treguar kujdes per nje menaxhim te mire te riskut te kredise.  Portofoli ne risk per SHKK Elbasan ka qendruar ne nivelet 1% -2% gjate gjithe vitit 2011 Ne fund te vitit 2011 kishim nje portofol kredie rreth 146.milione Leke te reja.Portofoli i depozitave arriti rreth 180 milione leke te reja. Ne fund te vitit 2012 mendohet qe portofoli i kredise te shkoje ne 180 milione leke dhe ai i depozitave ne 200 milione leke. Kjo pervoje do te shfrytezohet ne krijimin e Unionit te ketyre Shoqerive Gjat vitit 2013 e ne vazhdim me krijimin e Unionit, zgjerimin e territorit neper rrethe te reja mendohet qe  Portofoli i kredive e Depozitave te rritet si ne sasi ashtu dhe ne cilesi