Historiku

SH. K. K Elbasan e ushtron aktivitetin e saj sot në të gjithë Qarkun Elbasan
Shoqëria  ka dhe një zyrë në qendër të Elbasanit, në Lagjen Luigj Gurakuqi, Pallati nr. 73, Ap 1,  në katin e parë e cila është shumë e përshtatëshme për aktivitetin tonë.
Objekti i kesaj Shoqërie është që të marrë depozita me ose pa interes nga antarët dhe t’iu japë antarëve kredi sipas rregullores e statutit të Shoqërisë.
Shoqëria ka një bord drejtues prej  shtatë anëtarësh ku përfaqëson të gjithë teritorin e saj.

Gjithashtu Shoqëria ka dhe një administrate me pesë punonjës: Administratori, Ekonomisti, dy Oficere Kredie dhe një Arkëtar
Shoqëria ka një bilanc pozitiv dhe një qëndrueshmëri në treg në fushën e mikrokredisë.
Sipas bilancit të Shoqërisë të dt. 31/06/2012, të raportuar dhe pranë Bankës së Shqipërisë, Departamenti Mbikqyrjes Shoqëria ka një portofol kredie  166.000.000 lekë, me portofol në risk 1.3%, Depozita të anëtarëve 190.000.000 lekë, Fonde Vetjake 30.000.000 lekë.
Aktivitetin kryesor për vitin 2012 ka qenë dhënia kredi anëtarëve të Shoqërisë për Bujqësi, e Blegtori, Sherbime, Tregti etj… si  Sera Diellore, Pemetari, Gjedhë (lopë dele e dhi), ndërtim, Bar-resorant  Riparim shtëpie dhe mobilim, etj….

SH. K. K Elbasan e ushtron aktivitetin e saj sot në të gjithë Qarkun Elbasan
Shoqëria  ka dhe një zyrë në qendër të Elbasanit, në Lagjen Luigj Gurakuqi, Pallati nr. 73, Ap 1,  në katin e parë e cila është shumë e përshtatëshme për aktivitetin tonë.
Objekti i kesaj Shoqërie është që të marrë depozita me ose pa interes nga antarët dhe t’iu japë antarëve kredi sipas rregullores e statutit të Shoqërisë.
Shoqëria ka një bord drejtues prej  shtatë anëtarësh ku përfaqëson të gjithë teritorin e saj.
Gjithashtu Shoqëria ka dhe një administrate me pesë punonjës: Administratori, Ekonomisti, dy Oficere Kredie dhe një Arkëtar
Shoqëria ka një bilanc pozitiv dhe një qëndrueshmëri në treg në fushën e mikrokredisë.

Sipas bilancit të Shoqërisë të dt. 31/06/2012, të raportuar dhe pranë Bankës së Shqipërisë, Departamenti Mbikqyrjes Shoqëria ka një portofol kredie  166.000.000 lekë, me portofol në risk 1.3%, Depozita të anëtarëve 190.000.000 lekë, Fonde Vetjake 30.000.000 lekë.
Aktivitetin kryesor për vitin 2012 ka qenë dhënia kredi anëtarëve të Shoqërisë për Bujqësi, e Blegtori, Sherbime, Tregti etj… si  Sera Diellore, Pemetari, Gjedhë (lopë dele e dhi), ndërtim, Bar-resorant  Riparim shtëpie dhe mobilim, etj….
SH. K. K Elbasan jep kredi për të gjithë llojet e aktiviteteve që ndodhen në zonën rurale, njëkohesisht dhe per rritjen e mirqënies së tyre.
Për vitin 2012-2016 SH. K. K Elbasan ka bërë parashikimet sipas Biznes Planit 5- Vjeçar