Strategjia dhe Objektivat

Strategjia dhe Objektivat e BSP2011

Ky Biznesplan eshte hartuar duke marre parasysh rezultatet faktike, te vitit 2011, si dhe propozimet qe jane bere nga anetaret e Bordit Drejtues e Administratori i Shoqerise. Objektivat dhe strategjia e BiznesPlanit 2012-2016 do te jene ne perputhje me qellimet kryesore te percaktuara ne planin strategjik te institucionit te Shoqerise mbi nje baze afati 5-vjeçre
ShKK Elbasan do te vazhdoje te punoje intensivisht qe te rrise pozicionin aktual ne treg si dhe efektivitetin e sherbimeve ndaj klienteve ne raport me konkurrentet e tjere. Strategjia e institucionit do te fokusohet kryesisht ne:

  1. konsolidimin e Shoqerise dhe krijimin e Unionit
  2. rritjen e sherbimeve financiare permes rritjes se portofolit te kredise dhe depozitave
  3. zhvillimin dhe promovimin e metejshem te produkteve ekzistuese
  4. permiresimin  e infrastruktures se brendshme dhe te jashtme ne SHKK e Unionit
  5. rritjen e imazhit dhe reputacionit te institucionit ne komunitet dhe publik

Ne strategjine e saj per 2012-2016 Unioni e rrjeti i SHKK-ve do te mbeshtetet fuqimisht ne anet e veta me te forta dhe avantazhet qe ka ne tregun e sherbimeve financiare. Unioni do te vazhdoje t’i sherbeje kryesisht anetareve ne zonen rurale me sherbimet e veta tradicionale si mikrokredia dhe depozita. Paralelisht me mikrokredine, Shoqeria Kursim Kredi Elbasasn do t’i kushtoje rendesi te madhe kursimeve ne rrjetin e SHKK, per te ruajtur volumin aktual si dhe shtuar ate me tej si nje burim i brendshem financimi i rendesishem per Shoqerite.Aktualisht SHKK Elbasan ka hedhur ne treg produktin e kredise dhe ate te depozites me interesa me te favorshme se institucionet e tjera te mikrofinances.Ne Asamblene e dt 06/02/2011 Shoqeria duke ndjekur dhe keshillen e Bankes se Shqiperise per sistemin bankare e jo bankare qe operojne ne fushen e mikrokredise mori vendime shume te rendesishme ne kete drejtim duke ulur komisionin e kredise dhe interesin e kredise per huamarresit.
Me krijimin e SHKK-ve te reja e Unionin e tyre do te vazhdohet me keto politika financiare duke konkuruar ndjeshem ne kete drejtim, ku objektivat kryesore do te jene qe te perfitojne anetaret e shoqerive si ne produktin e kredise ashtu dhe ate te depozitave.
Ne permiresimin e infrastruktures shoqeria ka lidhur kontrate me nje kompani  Impuls e cila ka bere programin e kredise per hedhjen e te dhenave ne menyre elektronike
Nje rendesi e madhe do t’i kushtohet rritjes se imazhit te institucionit ne zonen rurale dhe te publiku i gjere.
Gjate viteve 2012-2016 do te behen ndryshime pozitive ne permiresimin e zyres ekzistuese e marrjen e zyrave te tjera, me krijimin e Shoqrive te reja e Unionit te tyre.

Parashikimet 2012-2016  ne “Rrjetin e SHKK e Unionit te tyre”sipas produkteve

 

Produkti i kredise ne SHKK Elbasan dhe ne Rrjetin e SHKK e Unionit te tyre

Edhe per vitin 2012, parashikimet tregojne se kerkesa per kredi do te ndjeke tendencen ne rritje qe eshte vene re gjate viteve paraardhes. Anetaret individuale gjithmone e me shume do te tentojne te plotesojne nevojat e tyre per biznes dhe konsum nepermjet instrumentit te kredise. Pervec kerkeses ne rritje per kredi, zgjerimi ne Qarkun e Elbasanit, krijimi i unionit dhe shtrirja e aktivitetit ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise do te ndikoje pozitivisht ne rritjen e numrit te anetareve dhe huamarresve aktive dhe potenciale, dhe rrjedhimisht dhe ne rritjen e portofolit te kredise.
Parashikohet qe portofoli i kredise ne fund te 2012 do te shkoje ne shumen 180 milione leke qe perben nje rritje prej 12% krahasuar me portofolin e realizuar ne fund te 2011, ne fund te vitit 2013 ne shumen 320 milione leke qe perben nje rritje prej 77% krahasuar me portofolin e pritshem ne fund te 2012, ne fund te 2014 do te shkoje ne shumen 550 milione leke qe perben nje rritje prej 72% krahasuar me portofolin e pritshem ne fund te 2013, ne fund te 2015 do te shkoje ne shumen 700 milione leke qe perben nje rritje prej 27% krahasuar me portofolin e pritshem ne fund te 2014, ne fund te 2016 do te shkoje ne shumen 900 milione leke qe perben nje rritje prej 28.5% krahasuar me portofolin e pritshem ne fund te 2015 dhe 616% krahasuar me portofolin e realizuar ne fund te vitit 2011.

Produkti i Depozitave ne SHKK Elbasan dhe ne Rrjetin e SHKK-ve e Unionit te tyre , 2012-2016.

Depozitat e anetareve ne SHKK Elbasan ( rrjeti i SHKK e Unionit te tyre) ne fund te vitit 2012  parashikohen te shkojne ne 200 milione leke qe perben nje rritje prej 11% krahasuar me portofolin e depozitave te realizuar ne fund te 2011, ne fund te vitit 2013 parashikohen te shkojne ne 250 milione leke qe perben nje rritje prej 25% krahasuar me portofolin e depozitave te parashikuar ne fund te 2012, ne fund te vitit 2014 parashikohen te shkojne ne 300 milione leke qe perben nje rritje prej 20% krahasuar me portofolin e depozitave te parashikuar ne fund te 2013, ne fund te vitit 2015 parashikohen te shkojne ne 400 milione leke qe perben nje rritje prej 33% krahasuar me portofolin e depozitave te parashikuar ne fund te 2014, ne fund te vitit 2016 parashikohen te shkojne ne 500 milione leke qe perben nje rritje prej 25% krahasuar me portofolin e depozitave te parashikuar ne fund te 2015 dhe qe perben nje rritje prej 278% krahasuar me portofolin e depozitave te realizuar ne fund te 2011.
Per rritjen e produktit te depozitave, do te punohet paralelisht per forcimin imazhit institucional, besimit te anetareve tek SHKK Elbasan ( Rrjeti i SHKK e Unionit te tyre)si dhe nxitjes se depozitave permes publicitetit.

 

Parashikime per 2012-2016 – “ Unioni dhe Rrjeti i Shoqerive Kursim Kreditit »

” ne mijera /000 leke.

 

   

I pritshmi
2012

 

 

I pritshmi 2013

I pritshmi
2014
 

 (I pritshmi)
2015

 
(I pritshmi)
2016
Numri i Qyteteve(Rretheve) 1 5 5 7 7
Numri i Shoqerive 1 8 10 13 13
Numri i anetareve 1800 3000 4500 6000 8000
Numri i klienteve aktive 800 1300 2100 2800 3500
Portofoli i kredise 180.000 320000 550.000 700000 900.000
Portofoli i Depozitave 200.000 220000 300000 400000 550000
Kapitali 34.000 45.000 55.000 65000 80.000
Rifinancime nga don. Etj…. 20000 100000 250000 300000 500000

Parashikime per 2012 – Sh k k Elbasan

 

   

Realizimi)
2011.

I pritshmi
2012
 

Rritja ne % (2011 vs. 2010)

Numri i komunave 7 19 271%
Numri i Bashkive 1 3 300%
Numri i fshatrave 52 132 254%
Numri i anetareve 1500 1800 12%
Numri i klienteve aktive 715 800 19%
Portofoli i kredise 146,000 180.000 23%
Depozitat 180,000 200.000 11%
Kapitali 28.000 34.000 21%